Metsät

Saapaslammin metsä

Saapaslammin metsä sijaitsee Hämeenlinnan Kalvolassa. Saapaslammi on arvokas pienvesi ja sitä reunustaa räme. Saapaslamminharjun alue on maakunnallisesti arvokas geologinen muodostuma.

Janssoninnotko

Janssoninnotko on osa Espoon Meerlammen kaakkoispuolista metsäaluetta.

Karhusuon metsäalue

Karhusuon alue käsittää vanhoja kangasmetsiä, kulumattomia kalliomänniköitä ja jyrkänteitä sekä lehto- ja suolaikkuja muodostaen kokonaisuuden ympäröivien laajojen virkistysmetsien kanssa.

Kvarnbyån lehtopurolaakso

Kvarnbyån on osa Glimsinjoen valtakunnallisesti arvokasta virtavesikohdetta, joka on myös merkittävä ekologinen yhteys.

Kurkijärven metsä

Kurkijärven metsäalueella on luonnonsuojelullisesti arvokkaita vanhoja metsiä. Se muodostaa merkittävän ekologisen yhteyden Tremanskärrin ja Vantaan Vestran Natura-alueiden välillä.

Sorvalampi-Häkläjärven metsäalue

Sorvalampi-Häkläjärven metsä- ja suoaluelue on harvinaisen luonnontilaisena säilynyttä metsää ja se muodostaa yhtenäisen luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsäkokonaisuuden.

Stora-Herrön metsäalue

Stora Herrön lounainen metsäalue on pitkään koskemattomana säilynyttä harvinaisen

Pentalan metsäalue

Pentalan suojelualue edustaa Espoon arvokkainta ja parhaiten säilynyttä saaristoluontoa muodostaen merkittävän luontokokonaisuuden.

Petinkonmäki-Hermanskär

Petinkonmäki-Hermanskär on osa laajaa yhtenäistä metsäaluetta ja ekologista yhteyttä Nuuksion kansallispuistosta Vantaalle.

Soltorpin luonnonsuojelualue

Soltorpin luonnonsuojelualue Vantaan Hämeenkylässä on kuusivaltainen lehtomainen kangas, joka sisältää vanhaa metsää.

Yhdistele sisältöä